ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Smaakaron zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde,kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Smaakaron worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Smaakaron ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. Overeenkomsten

2.1 Alle overeenkomsten van Smaakaron zijn vrijblijvend en Smaakaron behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling op de website van Smaakaron.Smaakaron is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Smaakaron dit mee binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalen dient te geschieden per IDEAL of per vooruitbetaling via de bank.

3.3 Indien schriftelijk overeengekomen met Smaakaron geldt: betaling kan geschieden per vooruitbetaling.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Smaakaron gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Smaakaron.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 De door Smaakaron opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst 4.in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bij annulering van de order zonder opgave of geldige reden zijn de kosten voor terugstorting van het bedrag € 2.50 per order.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Smaakaron  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Smaakaron geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Smaakaron daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e mail kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Smaakaron de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Smaakaron te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 De kleur van de geleverde artikelen kan afwijken van de bestelde artikelen. Smaakaron is hiervoor niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 8. GARANTIE

8.1 Indien Smaakaron producten aan de afnemer levert, is Smaakaron nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Smaakaron ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Smaakaron na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Smaakaron in behandeling te worden genomen.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Smaakaron in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Smaakaron gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Smaakaron kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 10. DIVERSEN

10.1 Indien u aan Smaakaron schriftelijk opgave doet van een adres, is Smaakaron gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Smaakaron schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Smaakaron gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Smaakaron deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Smaakaron in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Smaakaron vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Smaakaron is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechten,verplichtingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland